Kategórie
 
 
 
 
 

Ako vrátiť alebo vymeniť tovar v armymarket? 

Ak máte záujem o vrátenie alebo výmenu tovaru, stačí jednoducho vyplniť nižšie uvedený protokol a zaslať tovar späť na našu adresu. 

 

1. Zásielka musí byť zaslaná bez dobierky ako balík na adresu (balíky na poštu neakceptujeme).
2. Tovar nemôže byť poškodený ani používaný a musí byť kompletný vrátane vysačiek.
3. Vyplňte reklamačný protokol a pošlite nám ho v zásielke. 
4. Lehota pre odstúpenie je 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim, v prípade výmeny je lehota 30 dní.

 

Adresa na ktorú zašli tovar

O&T SLOVAKIA s.r.o.
Armymarket.sk
Bratislavská 2640/9
94901 Nitra

Zákaznícke centrum

E-mail: podpora@armymarket.sk
Telefón: +421 919 062 777
Kontaktný formulár

 

Druhá možnosť je , že tovar môžete prísť vymeniť alebo vrátiť aj do kamennej predajne v Nitre.

 

 

Reklamačný poriadok

 

1. Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru
Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu O&T SLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 2640/9, 94901 Nitra. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. 

 

2. Zodpovednosť predávajúceho
Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

 

3. Miesto reklamácie
Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie O&T SLOVAKIA s.r.o., Bratislavská 2640/9, 94901 Nitra. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení, prevádzkárne sa reklamácie uplatňuje v tej prevádzkárni , ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení príp. zrušení prevádzkarne.

 

4. Záručná lehota
Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. 

 

5. Zrušenie objednávky
Objednávku je možné zrušiť len pred zaevidovaním alebo odoslaním objendávky. Ak už bola objednávka zabalená a odoslaná objednávku už nemožno zrušiť a zákazník je povinnú ju prebrať podľa obchodných podmienok. 

 

6. Odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

 

7. Neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

 

8. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. 

 

9. Neopodstatnený výjazd k reklamácií
Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

10. Odstúpenie od zmluvy a výmena tovaru

Odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie tovaru s náhradou kúpnej ceny akceptujeme do 14 dní od obdržania tovaru kupujúcim. Lehota pre výmenu tovaru je 30 dní od obdržania zásielky kupujúcim. V prípade výmeny si kupujúci vyberie tovar rovnakej alebo vyššej hodnoty. V prípade rozdielu bude suma rozdielu vyčíslená dobierkou.


Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 12.05. 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia